Obchodné podmienky

         VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je firma
  DD autodiely, spol. s r.o., Západ 1144/34-53, 028 01 TrstenáIČO: 36711276, IČ DPH: SK2022297167, zapísaná na Okr. súde Žilina, odd. Sro, vl. č. 18365/L, (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke www.autoelektrony.sk.Kontaktné údaje predávajúceho:
  e-mail: info@autoelektrony.sk
  telefón: +421 918 55 77 26korešpondenčná adresa: DD autodiely, spol. s r.o., Západ 1144/34-53, 028 01 Trstená
  číslo účtu: Slovenská sporitelňa – SK0409000000000323289873

  Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
  Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
  odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
  tel. č.: 041/ 7632 130
  fax č.: 041/ 7632 139
  e-mail: za@soi.sk

 • Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
  Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len “kúpna zmluva”) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho. Pred samotným použitím tovaru, je povinnosťou každého spotrebiteľa oboznámiť sa s úkonmi, ktoré je potrebné realizovať ešte pred samotnou aplikáciou na vozidlo (preverenie kompatibility diskov na daný automobil, ešte pred nasadením pneumatiky na disk) a oboznámiť sa s údržbou a používaním diskov. Uvedené pokyny sa nachádzajú v „Návode na použitie”, ktorý je vždy dodávaný spolu s diskami. Disky Mam, Proline, Advanti, Com4wheels, Brock, Aez sú certifikované, majú testy kvality a bezpečnosti, sú úradne homologizované pre SR. Disky HRS sú certifikované, majú testy kvality a bezpečnosti, sú úradne homologizované podľa predpisu EHK č.124. Disky kde nie je uvedený výrobca sú certifikované, majú testy kvality a bezpečnosti, nie sú úradne homologizované pre SR a sú určené na tuningové použitie.Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len “objednávka”). Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako “potvrdenie objednávky”. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

 

         OBJEDNÁVANIE TOVARU

 

 • Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu.
  Tovar si môže objednať po zaregistrovaní sa korektným vyplnením objednávky na internetovom obchode (alebo si môže tovar objednať e-mailom na adrese info@autoelektrony.sk ).
  Po odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky a potom (zvyčajne do 4 pracovných dní od prijatia objednavky) po odoslaní objednaných diskov na adresu zákazníka dostane e-mailom od prepravcu (UPS) číslo zásielky.
  Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov podľa platných obchodných podmienok.
  Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.
 • Každá objednávka musí obsahovať:
  Meno kupujúceho
  Poštovú adresu pre doručenie tovaru
  Telefonické číslo alebo e-mail
  Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru
  Počet kusov z každej položky tovaru
  Dátum vystavenia objednávky
  Spôsob úhrady za tovar
  Spôsob prepravy a prevzatia tovaru

 

         ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

 

 • Kupujúci môžete svoju objednávku zrušiť najneskôr do doby potvrdenia vybavenia objednávky, a to e-mailom na adrese info@autoelektrony.sk alebo telefonicky na čísle 0918 55 77 26. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť meno, číslo objednávky a názov objednaného tovaru. Ak kupujúci odmieta prevziať si objednaný tovar (toto neplatí, ak doručovaný tovar svojou kvalitou, množstvom, alebo druhom nezodpovedá tovaru objednanému), má predávajúci právo žiadať od objednávateľa uhradenie nákladov (ich konkrétnu výšku Vám poskytneme na požiadanie) spojených s doručovaním objednaného tovaru.
 • Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.
 • V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 15 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet alebo poštovou poukážkou.

 

         PLATOBNÉ PODMIENKY

 

 • Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:
 • Pred prevzatím tovaru: bankovým prevodom , č. účtu: 323289873/0900
 • Pri prevzatí tovaru : poštovou alebo kuriérnou dobierkou
 • Ak zákazník pri platbe pred prevzatím tovaru neuhradí objednaný tovar do 10 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
  V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.
  Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode autoelektrony.sk.
  Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.
  Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

         DODACIE PODMIENKY

 

 • Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou, kuriérom).
  Tovar bude odoslaný kupujúcemu do 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky.

 

         REKLAMÁCIE A SERVIS

 

 • Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia.
  Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
  Zistenú závadu na výrobku prosím uplatnite bez zbytočného odkladu, v čo najkratšom čase ako bola zistená. Ďaľšie používanie zapríčiní prehľbenie vady a prípadné znehodnotenie tovaru, ktoré môže byť príčinou odmietnutia reklamácie.
  Reklamovaný tovar je potrebné zaslať späť spolu s dokladom o zakúpení tovaru. (blok,faktúra, dodací list) na našu adresu
  Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim. Samozrejme našou snahou je, aby táto lehota bola čo najkratšia.
  V závislosti od druhu reklamácie bude závada na výrobku odstránená, pokiaľ ju nebude možné odstrániť, dohodneme s Vami ďalší postup ( výmena tovaru, zníženie ceny, vrátenie peňazí).
  Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené : použitím tovaru v rozpore s návodom na používanie, nesprávnym zaobchádzaním, mechanickým alebo úmyselným poškodením, prirodzeným opotrebením vyplývajúcim z povahy výrobku, živelnou pohromou.

 

         PODMIENKY ZÁRUKY

 

 1.  Montáž hliníkových diskov je dovolené vykonávať len v autorizovaných pneuservisoch
 2.  Pred montážou je potrebné skontrolovať:
 • či disky nie sú mechanicky poškodené
 • či sú vhodné na Váš model auta (disk bez pneumatiky priložte k montážnej časti auta , pohybu disku nesmie brániť žiadna mechanická prekážka)
 • či disky sú zhodné s diskami, ktoré ste si objednali
 1.  Pred montážou pneumatík je potrebné skontrolovať vyváženie diskov na vyvažovačke.
 2.  Pred montážou je potrebné zbaviť povrch diskov a montážných plôch prípadných nečistôt .
 3.  Po prejdení 50-100 km je potrebné skontrolovať pevnosť dotiahnutia matíc/šróbov.
 4.  Disky je dovolené umývať len čistou vodou. Nie je dovolené používať akékoľvek chemické prípravky, pretože môžu narušiť povrchovú  úpravu disku a tým disk znehodnotiť. Pri čistení nepoužívajte žiadne pomôcky s tvrdým povrchom aby nedošlo k mechanickému poškodeniu.
 5.  Disky nie je dovolené skladovať vo vlhkých a nevetraných priestoroch aby nedošlo k ich oxidácii
 6.  Hliníkové disky s povrchovou úpravou „lesk” a „chrom” nie sú vhodné na zimné obdobie z dôvodu možnosti ich poškodenia                   vplyvom posypovej soli.
 7.  Pri nedodržaní týchto pokynov môže dôjsť k znehodnoteniu diskov.

V prípade porušenia uvedených postupov Vám prípadná reklamácia nebude uznaná.

 

         VRÁTENIE TOVARU

 

 • Ak je kupujúcim fyzická osoba – spotrebiteľ objednávka vykonaná prostredníctvom internetového obchodu má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku. V zmysle §12 zákona č. 266/2005 Z. z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a nebezpečie kupujúceho. Tovar zasielajte nepoškodený v originálnych obaloch a kompletný so všetkým príslušenstvom spolu s dokladom o kúpe. Vzhľadom na ponúkaný sortiment nie je možné vrátiť tovar, ktorý vykazuje známky použitia. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Vrátená suma bude nižšia o 15 EUR čo predstavuje naše náklady na prepravu diskov. V prípade že nám disky pošlete na dobierku neprevezmeme ich.

 

         OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 • Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho.
  Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom.

Táto stránka používa na poskytovanie služieb súbory cookies. Používaním týchto webstránok vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies. viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close