Obchodné podmienky

§1 Slovník pojmov

1. Predávajúci – Autoelektrony LTD, Krasna Polyana 1, 1373 Sofia, E-mail: info@autoelektrony.sk

2. Obchod – internetová stránka patriaca predávajúcemu, ktorá je dostupná na doméne www.autoelektrony.sk, prostredníctvom ktorej si môže kupujúci vytvoriť objednávku.

3. Kupujúci – každý, kto vytvoril objednávku v internetovom obchode www.autoelektrony.sk

4. Spotrebiteľ –fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej, obchodnej alebo profesijnej činnosti.

5. Tovar –produkty dostupné na stránkach internetového obchodu www.autoelektrony.sk, predovšetkým disky a ich príslušenstvo.

6. Objednávka – vyhlásenie kupujúceho o zámere, ktorého cieľom je priame uzatvorenie zmluvy o predaji tovaru na diaľku cez internetový obchod, s uvedením druhu a množstva tovaru.

§2 Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Autoelektrony LTD, Krasna Polyana 1, 1373 Sofia a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Kontaktné údaje predávajúceho:
E-mail: info@autoelektrony.sk
Telefón: +421 918 55 77 26

2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy k reklamácii tovaru.

3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

4. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

5. Predávajúci je viazaný kupujúcemu svojou ponukou tovaru prezentovaného na ktorejkoľvek internetovej stránke predávajúceho vrátane ceny počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

6. V prípade, že klient obdržal nesprávny počet objednaného tovaru má povinnosť skontaktovať sa s obsluhou klienta.

§3 Kvalita tovaru

Ponúkané disky sú nové. Všetky disky predávané v našej internetovej predajni pochádzajú z aktuálnej produkcie a sú distribuované priamo od výrobcu. Tovar ponúkaný prostredníctvom e-shopu je štandardnej kvality a je naň poskytovaná plná záruka podľa platných legislatívnych predpisov. Za nové disky sa považujú disky, ktoré nie sú staršie ako 36 mesiacov od dátumu výroby.

§4 Objednanie tovaru

1. Objednanie tovaru je možné nasledujúcimi spôsobmi:
– prostredníctvom e-shopu, vyplnením elektronickej objednávky
– prostredníctvom telefónu
– elektronickou poštou (emailová adresa: info@autoelektrony.sk)

2. Aby bolo možné objednať tovar prostredníctvom e-shopu, je potrebné tovar vložiť do nákupného košíka a následne postupovať v súlade s ďalšími informáciami,zobrazenými na stránkach e-shopu.

3. Po zadaní objednávky kupujúci obdrží automatický e-mail, potvrdzujúci vytvorenie objednávky u predávajúceho, spolu so všetkými príslušnými podmienkami kúpnej zmluvy (v prípade vytvorenia objednávky prostredníctvom elektronickej objednávky na stránkach e-shopu).

4. V prípade nejakých nezhodností pri zrealizovaní objednávky prostredníctvom e-shopu kupujúcim, predávajúci požaduje uviesť v objednávke telefonický kontakt alebo e-mail na kupujúceho, prostredníctvom ktorého bude kupujúci kontaktovaný za účelom zosúladenia objednávky.

5. Zmena obsahu objednávky kupujúcim je možná len do času, kedy tovar nie je odoslaný. V prípade zmeny objednávky je potrebné kontaktovať predávajúceho telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

§5 Cena dopravy

Cenu dopravy tovaru (nad 140 eur) v rámci Slovenskej Republiky hradí predávajúci, t.z. kupujúci hradí len sumu za zakúpený tovar.

§6 Platobné podmienky

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • Pred prevzatím tovaru: bankovým prevodom na číslo účtu, ktoré kupujúci dostane mailom
 • Pri prevzatí tovaru : kuriérnou dobierkou
 • Ak zákazník pri platbe pred prevzatím tovaru neuhradí objednaný tovar do 10 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
  V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a príp. prepravné náklady.
  Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode autoelektrony.sk.
  Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.
  Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovar

§7 Realizácia objednávky

1. Kupujúci je povinný uviesť pravdivé a zároveň aktuálne kontaktné údaje. Chýbajúce resp. nesprávne údaje môžu zabrániť realizácií objednávky.

2. Informácie o priebehu realizácie objednávky kupujúci dostane prostredníctvom emailu.

3. Stav realizácie objednávky si môže kupujúci skontrolovať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

4. Predávajúci realizuje dodávku objednaného tovaru prostredníctvom kuriéra.

5. Objednaný tovar je kupujúcemu doručený do 3-4  pracovných dní od dátumu uzatvorenia zmluvy. Termín doručenia môže byť predĺžený, nie viac ako 30 dní, v prípade, že objednaný tovar sa nachádza na zahraničnom sklade, o čom bude zákazník informovaný.

6. Dokladom o predaji je daňový doklad (faktúra), ktorý je kupujúcemu doručený v elektronickej podobe na e-mail, ktorý uviedol kupujúci.

§8 Preverenie zásielky kupujúcim

V prípade, že kupujúci pri preberaní zistí poškodenie zásielky, je povinný spísať škodový zápis za prítomnosti kuriéra a bezodkladne informovať predávajúceho. V prípade problémov so skontrolovaním tovaru alebo odmietnutia spísania škodového zápisu kuriérom, predávajúci odporúča zapísať osobné údaje zamestnanca kuriérskej spoločnosti (meno, priezvisko, číslo telefónu) a bezodkladne informovať zákaznícky servis predávajúceho.

§9 Odstúpenie od zmluvy (vrátenie tovaru do 14 dní)

1. Kupujúci – spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaruv súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku“). Po odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný bezodkladne vrátiť predávajúcemu prevzatý tovar v nepoškodenom a nepoužitom stave (v prípade pneumatík: pneumatiky neboli nasadené na disk/koleso, v prípade diskov: na disky neboli nasadená pneumatika alebo neboli montované na auto)

2. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou vo forme vyplneného formulára, ktorého podobu určí predávajúci. Na uplatnenie odstúpenia od zmluvy do 14 dní je potrebné doručenie odstúpenia od zmluvy predávajúcemu pred uplynutím tohto termínu.

3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.

4. Záruka na vrátenie peňazí nebude akceptovaná, pokiaľ bude vrátený tovar poškodený alebo bude vykazovať známky používania.

5. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho.

6. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ – 15 EUR/1 balík (2 disky).

§10  Podmienky záruky

Pred montážou pneumatík na disky je bezpodmienečne potrebné skontrolovať:

 • či disky nie sú po preprave mechanicky poškodené
 • či sú dodané disky a príslušenstvo (skrutky, matice, stredové krytky, centrovacie prstence) vhodné na Váš model auta.
 • disky bez namontovanej pneumatiky odskúšajte na prednú aj na zadnú nápravu, pohybu disku nesmie brániť žiadna mechanická prekážka.
 • pri vertikálnom alebo horizontálnom pohybe diskom na náboji, nesmie byť vôľa vačšia ako 0,1 mm (ak su priložené, je treba použiť aj centrovacie prstence)
 • skontrolujte či technické parametre na obale dodaných diskov súhlasia s parametrami diskov, ktoré ste si objednali
 • Pred montážou pneumatík je potrebné skontrolovať disky na vyvažovačke, či počas prepravy nedošlo k ich mechanickému poškodeniu.
 • Pred montážou je potrebné zbaviť povrch diskov a montážných plôch prípadných nečistôt
 • v prípade, že zistíte niektorú z uvedených závad na diskoch až po montáží pneumatík, nevzniká Vám nárok na refundáciu nákladov spojených s montážou a vyvážením diskov v pneuservise
 • Po prejdení 50-100 km je potrebné skontrolovať pevnosť dotiahnutia matíc/šróbov.
 • Disky je dovolené umývať len čistou vodou. Nie je dovolené používať akékoľvek chemické prípravky, pretože môžu narušiť povrchovú  úpravu disku a tým disk znehodnotiť. Pri čistení nepoužívajte žiadne pomôcky s tvrdým povrchom aby nedošlo k mechanickému poškodeniu.
 • Disky nie je dovolené skladovať vo vlhkých a nevetraných priestoroch aby nedošlo k ich oxidácii
 • Hliníkové disky s povrchovou úpravou „zábrus“ a „chrom“ nie sú vhodné na zimné obdobie z dôvodu možnosti ich poškodenia vplyvom posypovej soli.
 • Pri nedodržaní týchto pokynov môže dôjsť k znehodnoteniu diskov.

V prípade porušenia uvedených podmienok Vám prípadná reklamácia nebude uznaná.

§11  Záruka a reklamácia

Všeobecné podmienky záruky:

1. Autoelektrony.sk udeľuje záruku na predávaný tovar na dobu dvoch rokov od dátumu predaja tovaru.

2. Záruka sa vzťahuje na zodpovednosť za chyby tovaru.

3. Na tovar predávaný e-shopom Autoelektrony.sk sa vzťahuje záruka Autoelektrony.sk alebo záruka výrobcu.

4. Záruka sa udeľuje z hľadiska kvality v súlade s požiadavkami kvalitatívnych noriem a skrytých chýb, za ktoré zodpovedá výrobca.

5. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené vonkajšími príčinami ako sú: mechanické poškodenia, poškodenia vzniknuté atmosférickými zrážkami, nesprávna montáž, prevádzkovanie v rozpore s účelom alebo vplyv iných neobvyklých javov.

6. Zákazník je povinný reklamovaný tovar prechovávať  v samostatnom mieste za podmienok, ktoré nevedú k jeho zničeniu, deformácii alebo iných nežiaducich zmien, najmä takých, ktoré znemožnia overenie nárokov kupujúceho od predávajúceho.

Proces reklamácie:

1. Každú reklamáciu, ktorá sa týka chýb produktu je možné predložiť písomne (e-mailom info@autoelektrony.sk), poštou alebo telefonicky +421 918 55 77 26

2. Kvalitatívna reklamácia musí obsahovať dokumenty:

 • Plne vyplnený reklamačný formulár s dôkladným opisom reklamovaného tovaru
 • Kópia dokladu o kúpe produktu

3. Predajca podľa všeobecných podmienok začne reklamačné konanie po prijatí správne vyplneného reklamačného formulára s vlastnoručným podpisom. Formulár má byť odoslaný na adresu: info@autoelektrony.sk.

4. Po prijatí formulára predajca zariadi vyzdvihnutie chybného výrobku a odošle ho na expertízu. Proces reklamácie sa začína odo dňa odobratia reklamovaného tovaru.

5. Pri vyzdvihnutí chybného výrobku má kuriérska firma kupujúcemu zanechať potvrdenie o vyzdvihnutí tovaru. Tento dokument je dôkazom o odovzdaní tovaru kuriérovi. V prípade, že kupujúci nedostane taký doklad, je žiadaný o nahlásenie tejto skutočnosti.

6. V prípade uznania reklamácie Autoelektrony.sk vráti kupujúcemu kúpnu cenu tovaru. V prípade, že reklamácia bude uznaná iba percentuálne, dané percento odrátame od nákupnej ceny a vraciame ju klientovi. Ďalšie nároky kupujúceho, ktoré nevynikajú z reklamácie budú vylúčené.

7. V prípade zamietnutia reklamácie je zákazník povinný uhradiť náklady spojené s odberom chybného produktu a jeho prípadnej likvidácie v priebehu 7 pracovných dní od dátumu doručenia listu s výsledkom reklamácie. V prípade, že zákazník v reklamačnom formulári nezaznačí inak, tovar bude rovnako po 7 pracovných dňoch podaný likvidácii na úkor kupujúceho.

8. Neuhradenie platby bude viesť k súdnemu konaniu dlžníka.

9. V prípade nedohodnutia sa na jednom stanovisku, každá zo strán má právo na poverenie expertízy chybného tovaru v nezávislej inštitúcii.

10. Zákazník bude o výsledku reklamácie informovaný prostredníctvom e-mailu. Reklamácia nesmie trvať dlhšie než, 30 dní podľa zákona 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa § 18 ods. 4.

11. Od Autoelektrony.sk nemožno očakávať žiadne uhradenie škody v prípade meškania opravy alebo výmeny.

Pravidlá podávania kvantitatívnej a kvalitatívnej reklamácie doručenia:

1. Firma vždy prosí o skontrolovanie neporušenosti obalov, váhy a počtu balíkov a či zásielka zodpovedá objednávke.

2. Kvantitatívne nedostatky pri doručení alebo v prípade poškodenia zásielky musia byť potvrdené pri odbere zásielky v prítomnosti zástupcu prepravnej spoločnosti a neodkladné oznámené predávajúcemu.

3. V prípade, že je tovar  poškodený alebo chybný prosíme o odmietnutie  prijatia tovaru,  alebo o spísanie protokolu škody v prítomnosti kuriéra, zachovanie kópie dokumentu a následne prosíme o informovanie nášho oddelenia obsluhy klienta o tejto situácii s cieľom čo najrýchlejšieho vyriešenia problému.

4. Kvantitatívna reklamácia podaná v Autoelektrony.sk musí obsahovať:

 • Písomné vyhlásenie klienta o neprijatí tovaru s dátumom a číslom objednávky
 • Protokol, ktorý potvrdzuje chyby v prípade prijatia poškodenej zásielky spísaný v prítomnosti kuriéra, ktorý zásielku realizoval

5. V prípade odobrania zásielky bez akéhokoľvek znateľného poškodenia a neúplnosť zásielky bola potvrdená až po jej rozbalení, obráťte sa prosím na naše oddelenie služieb zákazníkom.

6. V prípade ťažkostí pri kontrole tovaru počas doručenia, alebo v prípade odmietnutia spísania protokolu kuriérom, prosíme spísanie osobných údajov kuriéra – meno, priezvisko a telefónne číslo. Prosíme o urýchlené odovzdanie týchto údajov nášmu oddeleniu služieb zákazníkom s cieľom vyriešenia tejto situácie.

7. V prípade nedoručenia písomnej reklamácie v stanovenej lehote sa predpokladá, že príjemca prijal celú objednávku.

Platforma alternatívneho riešenia sporov RSO

V súlade s obsahom článku 14 ods. 1-2 Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 sme povinný uviesť informáciu týkajúcu sa platformy RSO.

Platforma RSO (Online Dispute Resolution) má uľahčiť nezávislé, mimosúdne riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi cez Internet.

Tieto spory sa týkajú zmluvných záväzkov vyplývajúcich z internetových kúpnych zmlúv, alebo zmlúv o poskytovaní služieb uzavretých medzi spotrebiteľmi prebývajúcimi v Európskej Únii a podnikateľmi so sídlom v Euróspkej Únii.

Spotrebiteľ, ktorý chce využiť možnosť alternatívneho urovnania sporov týkajúcich sa internetového obchodu, môže podať svoju sťažnosť prostredníctvom internetovej platformy RSO, dostupnej na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Zároveň informujeme, že Autoelektrony.sk si vyhradzuje právo odmietnuť využitie riešenia sporov prostredníctvom platformy RSO.
Pripomíname, že spotrebiteľ má právo si uplatniť nároky na zakúpený tovar v obchode Autoelektrony.sk na emailovej adrese: info@autoelektrony.sk

§12 Ochrana osobných údajov/archivácia zmlúv

1. Predávajúci spracováva osobné údaje o kupujúcom výlučne pre účely plnenia práv a povinnosti kúpnej zmluvy. Za účelom monitoringu spokojnosti zákazníkov môže predávajúci odovzdať emailovú adresu kupujúceho prevádzkovateľovi portálu autoelektrony.sk.

2. Autoelektrony.sk rozosiela dotazníky spokojnosti zákazníka

3. Autoelektrony.sk nemôže odosielať iné emaily ani poskytovať emailové adresy kupujúceho tretej strane. K inému spracovávaniu osobných údajov o kupujúcom je predávajúci oprávnený len so súhlasom kupujúceho.

4. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Kupujúci má právo kedykoľvek svoj súhlas písomne odvolať, ďalej má právo na prístup k údajom, ktoré sa ho týkajú, právo požadovať opravu, doplnenie, zablokovanie alebo zlikvidovanie osobných údajov. Pokiaľ si kupujúci nepraje, aby boli jeho osobné údaje registrované v databáze predávajúceho, je povinný zaslať predávajúcemu písomnú žiadosť.

5. Uzatvorené kúpne zmluvy nie sú sprístupnené tretím osobám.

§13 Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

3. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

5.Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.